Gastouderopvang De Vlindertuin
Professionele gastouderopvang voor kinderen van 0-4 jaar
 
 
 


 

Privacyverklaring

In verband met nieuwe Europese regels is met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens door organisaties, ook door de kinder- en gastouderopvang.

Gastouderopvang De Vlindertuin vindt het belangrijk dat klanten en andere belangstellenden haar volledig kunnen vertrouwen. Zij doet er daarom alles aan om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen omdat zij zich bewust is van het vertrouwen dat vraagouders aan haar geven. In verband daarmee heeft Gastouderopvang De Vlindertuin een privacybeleid opgesteld. In dit beleid wordt beschreven hoe Gastouderopvang De Vlindertuin met persoonsgegevens omgaat en wat zij doet om misbruik van gegevens te voorkomen. Kortom alle getroffen maatregelen die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens. Het privacybeleid van Gastouderopvang De Vlindertuin is op aanvraag beschikbaar.

In deze privacyverklaring worden de hoofdlijnen van dit beleid beschreven en specifiek de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot deze website.

Gastouderopvang De Vlindertuin verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens bevinden zich met name in de opvangovereenkomst,  de inhoud en het gebruik van de website en alle andere informatievragen aan Gastouderopvang De Vlindertuin.

In de opvangovereenkomst worden algemene persoonsgegevens van de vraagouders en de op te vangen kinderen vastgelegd. Hieronder worden verstaan naam, geboortedatum, burgerservicenummer, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

De AVG verbiedt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Dergelijke gegevens mogen alleen verwerkt worden als de betrokken persoon daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. De bijzondere persoonsgegevens die Gastouderopvang De Vlindertuin verwerkt betreffen gegevens over de gezondheid en alleen in die situaties waarin de gastouder door de vraagouder wordt gevraagd het opvangkind medicatie toe te dienen. De uitdrukkelijke toestemming van de ouders wordt expliciet in een formulier medicijnverstrekking vastgelegd en door vraagouder en gastouder ondertekend.

Al deze persoonsgegevens worden hardcopy opgeslagen in een afgesloten dossierkast en digitaal in een wachtwoordbeveiligde netwerkomgeving.

Deze persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij daartoe een verplichting bestaat op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen vraagouder en gastouder. Voor alle rechtstreeks betrokkenen is er altijd de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen.

Gastouderopvang De Vlindertuin biedt haar dienstverlening aan, onder andere via deze website. Door gebruik te maken van de website accepteert u het privacybeleid van Gastouderopvang De Vlindertuin. Op de website worden geen persoonsgegevens van opvangkinderen en vraagouder(s) vermeld of foto’s geplaatst, waarin de kinderen duidelijk herkenbaar zijn. 

Wanneer u e-mail of andere berichten aan ons verzendt, kunnen deze berichten bewaard worden. Soms wordt om aanvullende informatie gevraagd die voor de betreffende situatie relevant is. Hierdoor kan Gastouderopvang De Vlindertuin uw vragen zo goed mogelijk verwerken en beantwoorden. Ook deze door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en digitaal bewaard in een wachtwoordbeveiligde e-mailomgeving. 

De persoonsgegevens worden in principe uiterlijk na twee jaar verwijderd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Als ondernemer is Gastouderopvang De Vlindertuin wettelijk verplicht haar administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Persoonsgegevens worden om deze reden zeven jaar nadat de opvang is beëindigd verwijderd.